Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmokestis


Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokes- tis Lt  per 2014m III ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokes- tis Lt 2014 m. IV ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Lt už 2014 metus
1.
Direktorius
1
1
2395
3902
3851
2.
Direktoriaus pavaduotojas ugdy mui
1
1
3065
3059
3203
3.
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
1
1
1293
1789
1535
4.
Vyriausiasis buhalteris
1
1
2224
2196
2203
5.
Priešmokyklinio ugdymo peda- gogas
3,2
3
1460
2131
1900
6.
Auklėtojas
13,3
14
1319
1827
1873
7.
Logopedas
1,3
1
2242
2299
2454
8.
Meninio ugdymo mokytojas
1
1
1442
2267
2448
9.
Sveikatos priežiūros specialis- tas
0,5
1
768
632
741
10.
Dietistas
0,5
768
632
741
11.
Apskaitininkas-sąskaitininkas
0,5
1
601
591
567
12.
Raštinės (archyvo) vedėjas ir duomenų bazių tvarkytojas
0,5
601
591
567
13.
Sandėlininkas
1
1
1058
1049
1025
14.
Auklėtojo padėjėjas
10
10
915
917
1013
15.
Sargas
3
3
1106
1328
1313
16.
Virėjas
3
3
854
1062
1034
17.
Pagalbinis virtuvės darbininkas
1
1
775
976
939
18.
Kiemsargis
1
1
1014
1135
1119
19.
Valytojas
1,5
2
550
1035
894
20.
Pastatų, sistemų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
1,5
1
1000
1035
956
DARBO UŽMOKESTIS
Informacija atnaujinta:
2015-02-25